Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel – Miinisadam

Tellija: Keskkonnateabe keskus


Ehitusperiood: Kevad 2011 kuni sügis 2012

Lepingu maksumus: ilma km-ta on 1 152 935,22 €.

Iseloomustavad mahud: Jääkreostuse likvideerimistööde teostamine Miinisadama ja Süsta tn sadama territooriumidel. Projekti üldiseks eesmärgiks on põhjavett ohustava jääkreostuskolde lokaliseerimine, keskkonnareostuse tõkestamine ja jääkreostuse likvideerimine.

Töövõtja koostab Hankedokumentides antud eelprojekti põhjal tööprojekti, kooskõlastab tööprojekti vastavalt kehtivatele nõuetele. Peale ehitusloa väljastamist teostab kõik vajalikud tööd.

Tööde teostamise tulemusena tuleb saavutada järgnevad eesmärgid:

• Üle vastavate piirarvude reostunud pinnase teisaldamine, sellele järgnev töötlemine või ladestamine selleks ettenähtud prügilas;

• Reostunud aladel olevate likvideerimisele kuuluvate rajatiste lammutamine ning tekkinud jäätmete käitlemine (taaskasutamine või kõrvaldamine);

• Reostunud pinnasega alal kõrghaljastuse likvideerimine (vajadusel);

• Puhastatud alade heakorrastamine, nende hea seisundi taastamine;

• Seiresüsteemi töölerakendamine reostuse likvideerimistöödele järgnevateks uuringuteks.

Töös käsitletavad objektid asuvad aadressil: Tööstuse 54 A Põhja-Tallinna linnaosas Tallinna lahe kaldal paikneval maa-alal (I objekt) ja Põhja-Tallinna linnaosas Kopli poolsaare edelarannikul aadressil Süsta tn 15 paikneval maa-alal (II objekt). Eeldatav pinnasetööde kogumaht on ligikaudu 21 000 m3. Sellele lisandub reostunud vee puhastamine, õlijääkide likvideerimine, lammutustööd (hooned, müür, tugipostid, sillutis, vana kai, mahutite alused, ehitis – kokku ligikaudu 1000 m3) ning kompostimisväljaku rajamine.

Muud olulised andmed: Ühispakkumine Soome ettevõttega Biomaa OY, Kesto OÜ ja Epler & Lorenz AS-iga.