Ettevõttest

- Loome paremat elukeskonda

Meie tegevusaladeks on insenertehniliste rajatiste ehitamine s.h. energeetika ehitus (elektrijaamad), sadamad, veetöötlusjaamad, koostootmisjaamad, prügilad, sillad, viaduktid, rööbasteed jne.

Laiahaardeline

Meie tegevusaladeks on insenertehniliste rajatiste ehitamine s.h. energeetika ehitus (elektrijaamad), sadamad, veetöötlusjaamad, koostootmisjaamad, prügilad, sillad, viaduktid, rööbasteed jne.

Meie peamisteks teenusteks on ehituslik peatöövõtt, projektijuhtimine, PPP-projektide (Public Private Partnership – avaliku- ja erasektori koostööprojektid) elluviimine.

Pakume nii ehituse kui projekteerimisehituse juhtimise meetodit.

Usaldatud partner

Ettevõtte töötajad on meeskonnana antud sektoris koos töötanud alates 1999 aastast. Meie meeskonnaliikmete juhtimisel on varasemalt teostatud järgmised suuremad projektid Eestis:

 • Rapla ja Kehtna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine ja ehitamine, 2007;
 • Estonian Cell BCMPT Pulp Mill, C-2300 vee- ja reoveepuhastusjaam, 2006;
 • Paikuse prügila ja sorteerimisjaam, 2006;
 • Viljandi reoveepuhastusjaam, 2005;
 • Viljandi linna joogivee töötlusjaam, 2004;
 • Muuga sadama 14. ja 15. kai, 2004;
 • Linnamäe Hüdroelektrijaama taastamine, 2002;
 • Rakvere reoveepuhastusjaam, 2002;
 • Paide reoveepuhastusjaam, 2001

Tutvustus

KMG Infra OÜ on KMG Inseneriehituse AS õigusjärglane, mis loodi juunis 2007.

KMG Infra OÜ tegeleb insenertehniliste rajatiste sh. elektrijaamade, sadamate, veepuhastusjaamade, prügilate, sildade, viaduktide, rööbasteede jne. rajamisega.

Ettevõte põhineb 100% eesti kapitalil.

Missioon ja Visioon

Missioon

Rajades uut infrastruktuuri loome uusi väärtusi, turvalisema ning säästvama (elu) keskkonna.

Visioon

Olla innovaatiliste lahenduste pakkuja ja teostaja Eestis, Baltikumis ja Põhjamaades.

Juhtimispõhimõtted

Partnerlus: Oleme loonud partnervõrgustiku üle Euroopa.

Sooritusvõime: Meie töö on tulemuslik

Vastutustunne: Järgime meile esitatud nõudeid ja jätkusuutliku arengu põhimõtteid.

Hoolivus: Motiveeritud inimesed saavutavad edu.

Ajalugu

KMG Infra OÜ on KMG Inseneriehituse AS õiglusjärglane, mis loodi 2007 aastal AS KMG Ehitus tütarettevõttena. Kui KMG Ehitus AS toimis peaasjalikult hoonete ehituse vallas, siis KMG Inseneriehituse AS tegevus oli koheselt suunatud taristu ehitamisele sh. energeetika ehitus (elektrijaamad), sadamad, veetöötlusjaamad, koostootmisjaamad, prügilad, sillad, viaduktid, rööbasteed jne.

KMG Inseneriehituse AS iseseisvus täielikult 2011 aastal.

KMG Infra OÜ keskkonnapoliitika eesmärgiks on keskkonnasäästlikkuse tagamine läbi:

 • meile kohaldatavate õigusaktide ja teiste meie poolt tunnustatavate nõuete järgmise, mis seonduvad ettevõtte keskkonnaaspektidega;
 • nõuetekohaste ja keskkonnasõbralikke materjalide, tehnoloogiate ja tehnika kasutamise;
 • saastamise ja oma tegevusest tulenevate võimalike kahjulike keskkonnamõjude ärahoidmise;
 • jäätmete vähendamise ja võimalusel taaskasutamise;
 • kõikide ressursside säästliku kasutamise;
 • keskkonnahoidlikkuse propageerimise kõikide huvipoolte hulgas.

Minimaalsed riskid töökeskkonnas tagame läbi:

 • regulaarse töökeskkonnariskide hindamise;
 • sisekontrolli ehitusobjektidel;
 • töötajate ja alltöövõtjate juhendamise;
 • kaasaegsete töötingimuste loomise oma töötajatele;
 • tööohutusealase seadusandluse järgimise.

KMG Infra OÜ on sertifiteeritud järgmiste standardite järgi:

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

Teenuse kvaliteedi tagame läbi: