Jääkreostuse likvideerimine endistel sõjaväe- ja tööstusaladel

Tellija: Keskkonnateabe Keskus

Ehitusperiood: märts 2013 – märts 2015   

Lepingu maksumus:  3 282 634,41 EUR km-ta.

Iseloomustavad mahud:
Projekti üldiseks eesmärgiks oli põhjavett ohustava jääkreostuskolde lokaliseerimine, keskkonnareostuse tõkestamine ja jääkreostuse likvideerimine. Tööde teostamise tulemusena saavutati järgnevad eesmärgid:
 1. Üle vastavate piirarvude ( vt. keskkonnaministri 11. augusti 2010. a määrus nr 38 “Ohtlike ainete sisalduse piirväärtused pinnases” (RTL 18.08.2010, 57, 373)) reostunud pinnase teisaldamine, sellele järgnev töötlemine või ladestamine selleks ettenähtud prügilas;
2. Reostunud aladel olevate likvideerimisele kuuluvate rajatiste lammutamine ning tekkinud jäätmete käitlemine (taaskasutamine või kõrvaldamine);
3. Reostunud pinnasega alal kõrghaljastuse likvideerimine (vajadusel);
4. Puhastatud alade heakorrastamine, nende hea seisundi taastamine;
5. Seiresüsteemi töölerakendamine reostuse likvideerimistöödele järgnevateks uuringuteks.