Tallinn-Tapa liinil reisiplatvormide üleviimine eurokõrgustele II

Tellija: AS EVR Infra

Ehitusperiood: Mai 2010- Detsember 2011

Lepingu maksumus: ilma km-ta on 44 590 000 krooni.

Iseloomustavad mahud: Projekt hõlmab endas ooteplatvorme, jalakäijate tunneleid ja rajatisi, mis paiknevad/hakkavad paiknema AS Edelaraudtee ja AS Elektriraudtee opereeritavas piirkonnas Tallinnas ja Harjumaal. Projekti eesmärgiks on AS Edelaraudtee ja AS Elektriraudtee opereeritavas piirkonnas reisiplatvormide viimine vastavusse standardi EVS 867:2003 „Raudteealased rakendused– reisijate ooteplatvormid“ nõuetele, ning tehniliste võimaluste tagamine rööbastranspordi toimimiseks reisijateveol.  Hanke käigus ehitatakse 19 platvormi jaamades või peatuskohtades, mis paiknevad Tallinn – Tapa raudteeliinidel. Tööde käigus olemasolevad platvormid lammutatakse täielikult või osaliselt ning ehitatakse ümber, arvestades kehtiva standardi nõudeid, samuti korrastatakse ülekäigukohad ja ligipääsud.Projekti rahastatakse Tellija omakapitalist ning vastavalt transpordi investeeringute kavale ühtekuuluvusfondist, millest maksimaalseks toetuse määraks on kavandatud 94% abikõlblikest kuludest.
Reisiplatvormide üleviimine eurokõrgusele ehitushanke Tallinn – Tapa raudteeliinidel 19-s peatuskohas platvormide ehituse- töövõtuhanke peamisteks töödeks on (kuid mitte ainult): Projekteerimine, kooskõlastamine, ehitus- ja kasutusloa hankimine, Lammutustööd ja ajutine platvorm, Uue platvormi rajamine, Ajutise platvormi lammutamine, Jalakäijate tunnelite ehitus, Platvormi ala, trepid, pandused ja teed, Inseneri- ja tehnovõrgud, Sadevete äravool, Välisvalgustus, Kommunikatsioonide kaitse ja tööde piirkonnast väljaviimine ja Piirded, viidad, teadete tahvlid, varikatused jms.

 Muud olulised andmed: Ühispakkumine Teede REV2 AS-iga