Avaleht

Tutvustus


Missioon & Visioon


Juhtimispõhimõtted

KMG Inseneriehituse AS loodi juunis 2007.


KMG Inseneriehituse AS tegeleb insenertehniliste rajatiste sh. elektrijaamade, sadamate, veepuhastusjaamade, prügilate, sildade, viaduktide, rööbasteede jne. rajamisega.


Missioon:

Rajades uut infrastruktuuri loome uusi väärtusi, turvalisema ning säästvama (elu)keskkonna.

 

Visioon: 

Olla innovaatiliste lahenduste pakkuja ja teostaja Eestis, Baltikumis ja Põhjamaades.


Partnerlus: Oleme loonud partnervõrgustiku üle Euroopa.

 

Sooritusvõime:

Meie töö on tulemuslik.

 

Vastutustunne:

Järgime meile esitatud nõudeid ja jätkusuutliku arengu põhimõtteid.

 

Hoolivus:

Motiveeritud inimesed saavutavad edu.


KMG Inseneriehituse AS on sertifiteeritud järgmiste standardite järgi:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007


KMG Inseneriehituse keskkonnapoliitika eesmärgiks on keskkonnasäästlikkuse tagamine läbi:

  • meile kohaldatavate õigusaktide ja teiste meie poolt tunnustatavate nõuete järgmise, mis seonduvad ettevõtte keskkonnaaspektidega;
  • nõuetekohaste ja keskkonnasõbralikke materjalide, tehnoloogiate ja tehnika kasutamise;
  • saastamise ja oma tegevusest tulenevate võimalike kahjulike keskkonnamõjude ärahoidmise;
  • jäätmete vähendamise ja võimalusel taaskasutamise;
  • kõikide ressursside säästliku kasutamise;
  • keskkonnahoidlikkuse propageerimise kõikide huvipoolte hulgas.
Viimased uudised 31.10.2018 - Maadevahe ja Priimetsa ABT jääkreostuse tööd lõpetatud ja üle antud 31.10.2018 andis KMG Inseneriehituse AS koos lepingupartneri Merko Ehitus Eesti AS-ga üle Maadevahe (Saaremaa) ning Priimetsa (Valga linn) vanade asfaltbetoontehaste jääkreostuste likvideerimise objektid.