KMG Inseneriehituse AS ja Viimsi Keevitus AS ühispakkujatena on sõlminud 02.02.2012 lepingu Rakke Valla Kommunaalasutusega projekti „Rakke valla ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ projekteerimis- ja ehitustööde teostamiseks
KMG Inseneriehituse AS 02.02.2012
 
Projekti raames on kavas Rakke alevikus rekonstrueerida amortiseerunud torustikud, puurkaevud, pumplad ja reoveepuhastid ning laiendada vee- ja kanalisatsioonisüsteeme.

Projekti rahastavad Rakke Valla Kommunaalasutus, kes kasutab selleks omavahendeid ning Sihtasutusest Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) võetavat pikaajalist laenu ja kaasrahastajana Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (EL ÜF) läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK), projekti SFOS nr 2.1.0101.09-0041.

Hankeleping põhineb nn „kollane FIDIC” lepingu üldtingimustel (Töövõtulepingu tingimused seadmestamiseks ja projekteerimiseks-ehitamiseks, esimene väljaanne 1999).

Tööde ligikaudsed mahud on:
  - rekonstrueeritakse 2,9 km ja rajatakse 0,3 km joogiveetorustikku;
  - rekonstrueeritakse 0,5 km ja rajatakse 1,8 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku;
  - rekonstrueeritakse 1,7 km ja rajatakse 0,5 km survekanalisatsioonitorustikku;
  - rekonstrueeritakse 2 joogivee puurkaev-pumplat;
  - rekonstrueeritakse 2 ja rajatakse 3 reoveepumplat;
  - rekonstrueeritakse 1 reoveepuhasti;
  - kinnistute vee- ja reovee liitumispunktide rajamine ning ümberühendamine.

Lepingu maksumus on 1 729 016 EUR ilma km-ta
Lepingu kestus on 520 päeva.