14.mail 2010 sõlmis konsortsium Astlanda Ehitus OÜ, KMG Inseneriehituse AS, Niska & Nyyssönen OY ja Stoneron OÜ, lepingu AS-ga Tallinna Sadam riigihanke nr. 117051 „Muuga sadama idaosa laienduse I ehitusetapp
KMG Inseneriehitus 14.05.2010

14. mail 2010 sõlmis konsortsium Astlanda Ehitus OÜ, KMG Inseneriehituse AS, Niska & Nyyssönen OY ja Stoneron OÜ, lepingu AS-ga Tallinna Sadam riigihanke nr. 117051 „Muuga sadama idaosa laienduse I ehitusetapp. Teed ja tehnovõrgud“ tööde teostamiseks.

Lepingu maksumus ilma käibemaksuta on 56 438 998,11 krooni.

Tööde teostamise tähtaeg on sügis 2010.

Lepingu mahus ehitatakse välja Muuga sadama idaosa Hoidla tee koos kergliiklusteega, reoveekanalisatsiooni pumpla koos survetorustikuga, tuletõrjevee torustik, joogiveetorustik, Hoidla tee sajuveekanalisatsioon, sajuveetruubid, sh. Kroodi oja truubid, kesk- ja madalpinge kaabelliinid koos kaablikanalisatsiooniga, Muuga sadama 10 kV keskjaotuspunkt nr 8, Hoidla tee valgustus ja side liinirajatised ning telekommunikatsiooniseadmed.

Hanget iseloomustavad näitajad:

1.       uue tee ehitus - 1,69 km;

2.       olemasoleva tee rekonstrueerimine - 0,38 km;

3.       kergliiklustee - 1,7 km;

4.       välisvõrgud sh. veevarustus ca. 3km; tuletõrje veevarustus ca. 2km; olmereovee torustik ca. 1,5km; sajuvee kanalisatsioon ca. 1,9km; elektrikaablite kanalisatsioon ca. 1,5km; kesk- ja madalpinge toiteliinid ca. 1,66km; sidekanalisatsioon ca. 2,3km

5.       välisvalgustus ca. 2,8km

6.       10 kV keskjaotuspunkt nr 8.

 

Projekti kaasfinantseeritakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist.